Przez Pływalnia

WESOŁEGO ALLELUJA!!!

GODZINY PRACY PŁYWALNI W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
16 kwietnia (sobota) od 10:00 do 20:00.
17-18 kwietnia (niedziela i poniedziałek Wielkanocny) nieczynne.
od 19 kwietnia (wtorek) standardowe godziny pracy pływalni.
Przez Pływalnia

Realizujemy projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”

Realizujemy projekt „ZDOBĄDŹ DELFINKA”

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 marca 2022 r. przyznane zostało
wsparcie na realizację zajęć sportowych organizowanych w ramach Programu
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt dofinansowany jest ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Projekt realizowany jest przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz
Pływalnię Powiatową w Rykach pod patronatem Starosty Ryckiego.
Projekt współfinansowany jest również przez Partnerów projektu: Burmistrza Ryk,
Burmistrza Miasta Dęblin, Wójta Gminy Stężyca, Wójta Gminy Kłoczew, Wójta
Gminy Nowodwór, Wójta Gminy Ułęż.
Zadeklarowany przez LGD wkład własny współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Projekt skierowany jest dla 955 uczniów klas II i III szkół podstawowych z terenu
powiatu ryckiego. Zajęcia w okresie od marca do grudnia 2022 r. prowadzone będą na
Pływalni Powiatowej w Rykach , 08-500 Ryki, ul. Janiszewska 2
Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w projekcie oraz zapoznanie się z regulaminem
zamieszczonym poniżej.
Wąsowska Anna

Przez chotek

Mikołajkowy Tor Przeszkód

Ponad 18 metrów adrenaliny, radości, rywalizacji i dobrej  zabawy na basenie w Rykach już od 4 do 6 grudnia tj.
SOBOTA, NIEDZIELA i PONIEDZIAŁEK w wydłużonych godzinach otwarcia pływalni!

W te dni basen będzie czynny od 8.00 rano, aż do 20.00 wieczorem!!!

Wszyscy pod czujnym okiem naszych wykwalifikowanych ratowników, będziecie mogli potrenować koordynację
i równowagę na wodnym torze przeszkód WIBIT.

Serdecznie zapraszamy miłośników zabawy w wodzie do sprawdzenia swoich umiejętności i zdolności utrzymania równowagi podczas pokonywania wodnego toru przeszkód

Jest to niebywała okazja na sprawdzenie kondycji dla rodzin i przyjaciół oraz WSPANIAŁA ZABAWA!

Wibit AQUATRACK zajmie tylko trzy tory basenu pływackiego, więc ciągle będzie możliwość rekreacyjnego korzystania z pływalni.

Korzystanie z toru przeszkód w cenie biletu wstępu na pływalnię, czyli dla KAŻDEGO.

Do korzystania z toru ZAPRASZAMY 4, 5, 6 grudzień w godzinach już od 8.00 do 20.00!

Regulamin toru wodnego


Shaka Favicon
Przez Pływalnia

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Pływalnia Powiatowa w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pływalni Powiatowej w Rykach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-10. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Woźniak, plywalniarycka@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665631833. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pływalnia Powiatowa w Rykach – obiekt sportowy, ul. Janiszewska 2, 08-500 Ryki

 1. W budynku znajduje się 1 wejście główne + 2 główne wyjścia ewakuacyjne dla klientów, dodatkowo 5 wejść technicznych dla personelu. Brak utrudnień przy wejściu.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Są pochylnie (parking i „nogomyjka” przy szatni dla osób niepełnosprawnych) oraz platformy. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 5 miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak możliwości wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Pływalnia Powiatowa w Rykach – biuro (lokal wynajęty tymczasowo), ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109, 08-500 Ryki

 1. W budynku znajduje się 1 wejście główne + 2 wyjścia ewakuacyjne. Wejście główne ma schody bez ułatwień. Osoby niepełnosprawne korzystają z najazdu od strony wewnętrznego parkingu.
 2. Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie spełniają norm szerokości, posiadają spocznik.
 3. Są pochylnie (parking wewnętrzny). Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak możliwości wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.