Przez Pływalnia

Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.

Rozbudowa pływalni powiatowej trwa. Wykonawca – firma Fast Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie prowadzi roboty budowlane. Na zlecenie Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach  również rozpoczęło roboty, po wykonaniu których powstanie kolektor ściekowy będący głównym źródłem zasilania instalacji ciepłowniczej pływalni, zaś istniejące kotły gazowe będą wyłącznie rezerwowym/szczytowym źródłem ciepła.

Poniżej przedstawiamy Państwu fotorelację z inwestycji.

Zakres zadania: 

 1. rozbudowa budynku celem dodania dodatkowych funkcjonalności: saunarium składającego się z dwóch saun suchych, sauny mokrej, groty solnej, tężni solankowej, pomieszczenia masażu oraz ewentualnie dodatkowych atrakcji i pomieszczeń administracji;
 2. zastosowanie niskoemisyjnego układu kogeneracyjnego wraz z pompami ciepła składającego się z agregatu kogeneracyjnego o znamionowej mocy elektrycznej czynnej minimum 80 kW i znamionowej mocy cieplnej co najmniej 120 kWth oraz układu 2 pomp ciepła woda/woda, o łącznej mocy cieplnej dla parametrów 26°C / 45°C około 200 kWth (odzysk ciepła ze ścieków).

Projekt jest realizowany w procedurze zaprojektuj i wybuduj, Inwestycja poprawi efektywność energetyczną pływalni i zmniejszy emisję CO2

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł brutto. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 7.294.000,00 zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych określono na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy czyli do 2 lipca 2024 roku.

Prosimy o cierpliwość i dziękujemy za wyrozumiałość w oczekiwaniu na ponowne uruchomienie pływalni z nowymi atrakcjami dla naszych klientów.

Przez Pływalnia

Deklaracja dostępności.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Pływalnia Powiatowa w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pływalni Powiatowej w Rykach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Woźniak, plywalniarycka@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665631833. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pływalnia Powiatowa w Rykach – obiekt sportowy, ul. Janiszewska 2, 08-500 Ryki

 1. W budynku znajduje się 1 wejście główne + 2 główne wyjścia ewakuacyjne dla klientów, dodatkowo 5 wejść technicznych dla personelu. Brak utrudnień przy wejściu.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Są pochylnie (parking i „nogomyjka” przy szatni dla osób niepełnosprawnych) oraz platformy. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 5 miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak możliwości wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Pływalnia Powiatowa w Rykach – biuro (lokal wynajęty tymczasowo), ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109, 08-500 Ryki

 1. W budynku znajduje się 1 wejście główne + 2 wyjścia ewakuacyjne. Wejście główne ma schody bez ułatwień. Osoby niepełnosprawne korzystają z najazdu od strony wewnętrznego parkingu.
 2. Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie spełniają norm szerokości, posiadają spocznik.
 3. Są pochylnie (parking wewnętrzny). Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak możliwości wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Przez Pływalnia

Rozbudowa Pływalni Powiatowej w Rykach

Szanowni Państwo w linku poniżej informacja o możliwości składania ofert na rozbudowę naszego basenu.

https://powiatrycki.ezamawiajacy.pl/pn/powiatrycki/demand/notice/public/83510/details


https://www.basenprof.pl/aktualnosci/3483/21_lutego_br_mija_termin_skladania_ofert_na_rozbudowe_plywalni_powiatowej_w_rykach.html

Do 21 lutego można składać oferty na Rozbudowę Pływalni w Rykach

Został wydłużony termin składania ofert w postępowaniu na „Rozbudowę oraz poprawę wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach”, aby firmy budowlane mogły zapoznać się z odpowiedziami wydłużono termin składania ofert do 21 lutego 2023 r.

W ramach inwestycji budynek zostanie rozbudowany o kolejne atrakcje zgodnie z przygotowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Projekt obejmuje poniższe atrakcje:

 • sauna fińska,
 • sauna infrared,
 • sauna mokra,
 • grota solna,
 • tężnia solankowa,
 • basen schładzający,
 • podgrzewane leżanki czy pokój masażu.

Dodatkowo zostanie zamontowany niskoemisyjny agregat kogeneracyjny wraz z pompami ciepła i wymiennikiem ciepła odbierający ciepło z oczyszczonych wód z SM.

Zostanie również przygotowana cześć przeznaczona pod usługi np. restauracja, kawiarnia, usługi fryzjerskie kosmetyczne itp. oraz nasza cześć administracyjna.

Wszystkie te działania mają na celu poprawę efektywności energetycznej i funkcjonalnej obiektu oraz poszerzenie wachlarza usług z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i odwiedzający pływalnie.

Inwestycja jest objęta dofinansowaniem w wysokości 4.500.000 zł, które pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Przez Pływalnia

KOMUNIKAT

Informujemy również, że wszystkie zakupione u nas karnety indywidualne, kwotowe i aquafitness zostaną przedłużone o czas zamknięcia pływalni.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Przez Pływalnia

11 listopada basen OTWARTY

Niepodległe i suwerenne państwo dla Polaków zawsze było wartością najwyższą.
Niestety, w latach 1772, 1793 i 1795 Prusy, Rosja i Austria dokonały trzech rozbiorów, w wyniku których Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy.
Marzenia pięciu pokoleń Polaków o wolności spełniły się dopiero wraz z klęską wszystkich zaborców i zakończeniem I wojny światowej.
Polska, po 123 latach zniewolenia, odzyskała niepodległość i rozpoczęła trudny i złożony proces odbudowy swojej państwowości. 
11 listopada 2022 obchodzimy 104 rocznicę odzyskania niepodległości. 

W dniu wolnym od pracy możecie Państwo korzystać z pływalni w godzinach od 12.00 do 20:00.

Zapraszamy serdecznie!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Przez Pływalnia

W 2022 roku Światowy Dzień Pływania przypada na 22 października (sobota) i w związku z tym dniem mamy dla Was super informację!!! 💪💪💪😀😎🏊


Od dziś 22 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. do każdego wejścia na basen zostanie doliczone dodatkowe 10 minut na dokładne wysuszenie włosów bez dodatkowych opłat 🙂

Chcemy zadbać o Wasze zdrowie 🏊😁🤽☺️

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia na basenie 😉